Clinical Sciences (2017)

 

Common Subjects

Course
Number
Course Name Credits Standard
Academic
Year
Course
Offering
Term
Instructor Syllabus Remarks
02EX001 Initiation Seminar for Career Path 1.0 1・2 SprABC Chair of Clinical Sciences *25年度以降入学者は履修できません。
02EX002 Introduction to Medical Research 1.0 1・2 SprAB Hiroyuki Nishiyama SyllabusDownload Compulsory
02EX003 Seminar in Medical Sciences 3 1・2 Annual Shigeru Chiba SyllabusDownload Compulsory
02EX004 Special Studies on Medical Sciences 2 1・2 Annual Academic Advisor SyllabusDownload Compulsory
02EX005 Special Practice in Medical Sciences 5 1・2 Annual Academic Advisor SyllabusDownload Compulsory
02EX007 International practical medical sciences 3 1 - 4 Annual Shigeru Chiba SyllabusDownload
02EX008 Methods in Clinical Studies 3 1・2 Annual Academic Advisor SyllabusDownload
02EX009 Advanced Seminar in Medical Sciences 3 1・2 Annual Hitoshi Shimano SyllabusDownload
02EX010 Critical Path Research Management 2 1・2 FallABC Koichi Hashimoto
Hiroyuki Nishiyama
Kennichi Yanagi
SyllabusDownload
02EX011 Training in Medical Science Education 1 2・3 Annual Shigeru Chiba SyllabusDownload
02EX013 Communication with foreign medical professionals 2 1・2 Annual Yukiko Wagatsuma SyllabusDownload

 

Specialized Subjects

 

Course
Number
Course Name Credits Standard
Academic
Year
Course
Offering
Term
Instructor Syllabus Remarks
02EX101 Lectures in Clinical Sciences 1 1・2 Annual Chair of Clinical Sciences *25年度以降入学者は履修できません。
02EX259 Special Studies on Clinical Sciences 2 1・2 Annual Academic Advisor SyllabusDownload Compulsory
02EX260 Lecture and Discussion in Clinical Pathophysiology I 2 1・2 SprABC Tetsuhiro Maeno
Manabu Minami
Hideyuki Sakurai
Makoto Tanaka
Taro Mizutani
Masato Homma
Yoshitomo Takahashi
Yukiko Wagatsuma
Koichi Hashimoto
Yoshihiro Arakawa
Kenichi Yanagi
Keiji Miyata
Sosuke Miyoshi
Hisashi Narimatsu
Norimasa Miyamoto
Clinical Pathophysiology
ZipFolderDownload
Zip Folder Download
02EX261 Lecture and Discussion in Clinical Pathophysiology II 2 1・2 FallABC
02EX262 Seminar in Clinical Pathophysiology I 2 1・2 SprABC
02EX263 Seminar in Clinical Pathophysiology II 2 1・2 FallABC
02EX264 Practice in Clinical Pathophysiology I 2 1・2 SprABC
02EX265 Practice in Clinical Pathophysiology II 2 1・2 FallABC
02EX266 Lecture and Discussion in Clinical Pathophysiology I 2 1・2 SprABC
02EX267 Lecture and Discussion in Clinical Pathophysiology II 2 1・2 FallABC
02EX268 Practice in Clinical Pathophysiology I 2 1・2 SprABC
02EX269 Practice in Clinical Pathophysiology II 2 1・2 FallABC
02EX270 Lecture and Discussion in Surgery I 2 1・2 SprABC Hiroyuki Nishiyama
Toru Shimazui
Nobuhiro Ohkohchi
Yuji Hiramastu
Yukio Sato
Hideo Ichimura
Masashi Yamazaki
Kouji Masumoto
Mitsuru Sekido
Hisato Hara
Toyomi Sato
Hiromi Hamada
Akira Matsumura
Yoji Komatsu
Tetsuro Oshika
Akira Hara
Hiroki Bukawa

Surgery
ZipFolderDownload
Zip Folder Download

02EX271 Lecture and Discussion in Surgery II 2 1・2 FallABC
02EX272 Seminar in Surgery I 2 1・2 SprABC
02EX273 Seminar in Surgery II 2 1・2 FallABC
02EX274 Practice in Surgery I 2 1・2 SprABC
02EX275 Practice in Surgery II 2 1・2 FallABC
02EX276 Lecture and Discussion in Surgery I 2 1・2 SprABC
02EX277 Lecture and Discussion in Surgery II 2 1・2 FallABC
02EX278 Practice in Surgery I 2 1・2 SprABC
02EX279 Practice in Surgery II 2 1・2 FallABC
02EX280 Lecture and Discussion in Internal Medicine I 2 1・2 SprABC Shigeru Chiba
Ichinosuke Hyodo
Junichi Shoda
Akinori Yanaka
Kazutaka Aonuma
Takashi Miyauchi
Satoshi Homma
Akira Koike
Akihiko Nogami
Nobuyuki Hizawa
Ryuji Ieki
Yukio Ishii
Hiroaki Sato
Shinji Teramoto
Akira Tamaoka
Kunihiro Yamagata
Haruhiko Ninomiya
Takayuki Sumida
Hitoshi Shimano
Hiroaki Yagyu
Takashi Matsuzaka
Yasushi Kawakami
Manabu Fujimoto
Tomohiro Kamoda
Hitoshi Horigome
Shigemi Hitomi
Harumi Yano
Ikuo Sekine
Internal Medicine
ZipFolderDownload
Zip Folder Download
02EX281 Lecture and Discussion in Internal Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX282 Seminar in Internal Medicine I 2 1・2 SprABC
02EX283 Seminar in Internal Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX284 Practice in Internal Medicine I 2 1・2 SprABC
02EX285 Practice in Internal Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX286 Lecture and Discussion in Internal Medicine I 2 1・2 SprABC
02EX287 Lecture and Discussion in Internal Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX288 Practice in Internal Medicine I 2 1・2 SprABC
02EX289 Practice in Internal Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX293 Lecture and Discussion in Social Medicine I 2 1・2 SprABC Tamaki Saito
Nanako Tamiya
Social Medicine
ZipFolderDownload
Zip Folder Download
02EX294 Lecture and Discussion in Social Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX295 Seminar in Social Medicine I 2 1・2 SprABC
02EX296 Seminar in Social Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX297 Practice in Social Medicine I 2 1・2 SprABC
02EX298 Practice in Social  Medicine II 2 1・2 FallABC
02EX230 Methods in Clinical Trials 2 1・2 FallAB Yukiko Wagatsuma
Koichi Hashimoto
Masahiko Gosho
Enbo Ma
Satoshi Ueno
SyllabusDownload
02EX231 Biostatistics 1 1・2 SprAB Masahiko Gosho
Enbo Ma
SyllabusDownload
02EX232 Biostatistics in Practice 1 1・2 SprAB Masahiko Gosho
Enbo Ma
SyllabusDownload
02EX290 Lecture and Discussion in Epidemiology 2 1・2 FallAC

Yukiko Wagatsuma
Enbo Ma

SyllabusDownload
02EX292 Biostatistics, advanced 2 1・2 FallAB Masahiko Gosho
Enbo Ma
SyllabusDownload 【橋必修】【公必修】
01EQ409と同一。
英語で授業。