CURRICULUM

Diploma policy

Diploma policy (1)

Evaluation criteria for the doctoral dissertations for Ph.D. in Medical Sciences

 1. 1.The dissertation contains sufficient amount of original research findings which contribute to the development of medicine to be published as a scientific paper.
 2. 2.The dissertation contains objective, methods, results and discussion in an appropriate style.
 3. 3.The reliability of the research findings is sufficiently verified.
 4. 4.The research findings are appropriately discussed.
 5. 5.The significance of the study is appropriately discussed in relation to the current status of the related research fields.

Diploma policy (2)

Criteria for passing the final examination

 1. 1.The candidate has personality and communication skills which deserve to be a Doctor of Philosophy in Medical Sciences.
 2. 2.The candidate is able to explain the legal and ethical requirements to conform in conducting medical research.
 3. 3.The candidate is able to explain the objective, methods, results and significance of his/her doctoral dissertation.
 4. 4.The candidate is able to scientifically verify the reliability of the research results.
 5. 5.The candidate is able to explain the significance of his/her dissertation in relation to current status of the related research fields.
 6. 6.The candidate has the ability to plan, conduct and publish further studies to extend his/her original research.

Ph.D. is awarded to a candidate who fulfills both the criteria for the dissertation and the final examination.

Doctoral Program in Medical Sciences

Foundation Subjects

Course Number Course Name Credits Standard Academic Year Course Offering Term Instructor Remarks
0BTNA01 Introduction to Medical Research 1.0 1,2 SprAB Chief of the Academic Comittees of Program, HASHIMOTO Koichi, KUDO Takashi, FUKUDA Aya, KOBAYASHI Makoto, Thomas David Mayers Compulsory
manaba
02EX002
02EW002
0BTNA03 Seminar in Medical Sciences 3.0 1,2 Annual Chief of the Academic Comittees of Program Compulsory
manaba
02EX003
02EW003
0BTNA05 Special Studies on Medical Sciences 2.0 1,2 Annual Chair of Program in Medical Sciences, Research supervisors Compulsory
02EX004
02EW004
0BTNA07 Special Practice in Medical Sciences 5.0 1,2 Annual Chair of Program in Medical Sciences, Research supervisors Compulsory
02EX005
02EW005
0BTNA09 International Practical Medical Science 3.0 1-4 Annual CHIBA Shigeru, KOGANEZAWA Tadachika 02EX007
02EW007
0BTNA0B Advanced Seminar in Medical Sciences 3.0 1,2 Annual All Faculty manaba
02EX009
02EW008
0BTNA0D Lecture on Critical Path Research Management 2.0 1,2 FallABC HASHIMOTO Koichi, MURATANI Masafumi, NEGORO Hiromitsu 02EX010
02EW009
0BTNA0F Training in Medical Science Education 1.0 2,3 Annual Chair of Program in Medical Sciences, Chief of the Academic Comittees of Program 02EX011
02EW010
0BTNA0H Career Path Seminar 1.0 1,2 FallABC OOKAWA Keiko, Kazuya Morikawa, OKITA Yukari 02EW037
0BTNA0K Technical English in Medical Sciences 2.0 1,2 Annual MIYAMASU Flaminia 02EW031
0BTNA0M Medical and Scientific Communication I 1.0 1,2 SprAB HO Kiong 02EW021
0BTNA0P Medical and Scientific Communication II 3.0 2,3 Annual MORIKAWA Kazuya 02EW022
0BTNA11 Research Presentation and Discussion 1.0 2,3 SprABC MIZUNO Seiya, Thomas David Mayers 02EW033
Schedule
0BTNA13 International Discussion on Medical Sciences I 2.0 1 SprABC IRIE Kenji etc. 02EW034
0BTNA15 International Discussion on Medical Sciences II 2.0 1 FallABC IRIE Kenji etc. 02EW035
0BTNA17 Methods in Clinical Studies 3.0 1,2 Annual Faculty in Clinical Sciences 02EX008
0BTNA19 Communication with Foreign Medical Professionals 2.0 1,2 FallABC WAGATSUMA Yukiko 02EX013
0BTNA1B Internship I 1.0 1-4 Annual MORIKAWA Kazuya 02EW036
0BTNA1D Internship II 1.0 1-4 Annual MORIKAWA Kazuya 02EW038
0BTNA1F English Topics in Science I 1.0 1-4 SprAB Chair of Academic Committee TBA
02EX014
02EW039
0BTNA1H English Topics in Science II 1.0 1-4 FallAB Chair of Academic Committee TBA
02EX015
02EW040

※Please replace (at) with @ when you contact a faculty.

Specialized Subjects

Course Number Course Name Credits Standard Academic Year Course Offering Term Instructor Remarks
0BTNE01 Lectures in Comprehensive Medical Sciences 2.0 1,2 FallABC Chair of Program in Medical Sciences, Chief of the Academic Comittees of Program, Research supervisors Compulsory
manaba
02EW101
02EX259
0BTNE11 Molecular Medical Sciences Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC IRIE Kenji, HISATAKE Koji, NISHIMURA Ken, OHBAYASHI Norihiko, MASU Masayuki, TAKAHASHI Satoru, TAKEI Yosuke, KOBAYASHI Makoto, NAKAMURA Yukio, SAEKI Yasushi 02EW401
0BTNE13 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EW402
0BTNE15 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EW403
0BTNE17 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EW404
0BTNE19 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EW405
0BTNE1B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EW406
0BTNE21 Human Medical Biology Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC MORIKAWA Kazuya, MIZUNO Seiya, KATO Mitsuyasu, MATSUBARA Daisuke, SHIBUYA Kazuko, OHNEDA Osamu, MIYOSHI Hirotoshi, KAWAGUCHI Atsushi, HO Kiong, KOGANEZAWA Tadachika, MATSUMOTO Masayuki, SAKAE Takeji, YANAGISAWA Hiromi, YAMAZAKI Satoshi, HIROKAWA Takatsugu 02EW411
0BTNE23 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EW412
0BTNE25 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EW413
0BTNE27 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EW414
0BTNE29 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EW415
0BTNE2B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EW416
0BTNE31 Genome and Environmental Medicine Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC TSUCHIYA Naoyuki, NOGUCHI Emiko, MURATANI Masafumi, KUMAGAI Yoshito, SHINKAI Yasuhiro, MATSUZAKI Ichiyo*, OZAKI Haruka, OHNIWA Ryosuke, ANME Tokie*, KANO Shigeyuki*, TAKAHASHI Yoshimasa 02EW421
0BTNE33 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EW422
0BTNE35 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EW423
0BTNE37 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EW424
0BTNE39 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EW425
Faculty* in not in charge.
0BTNE3B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EW426
Faculty* in not in charge.
0BTNE41 Medical Sciences of Sleep Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC YANAGISAWA Masashi, KUTSUMURA Noriki, SAITO Tsuyoshi, SAKAGUCHI Masanori, LAZARUS Michael, OISHI Yo, VOGT Kaspar, SAKURAI Takeshi, HIRANO Arisa, SOYA Shingo, HONJOH Sakiko, SAKURAI Katsuyasu 02EW431
0BTNE43 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EW432
0BTNE45 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EW433
0BTNE47 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EW434
0BTNE49 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EW435
0BTNE4B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EW436
0BTNE51 Clinical Pathophysiology Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC NAKAJIMA Takahito, SAKURAI Hideyuki, ISOBE Tomonori, ARAI Tetsuaki, SATO Shinji, TACHIKAWA Hirokazu, TANAKA Makoto, INOUE Yoshiaki, HOMMA Masato, MAENO Tetsuhiro, YOKOYA Shoji, KOBAYASHI Hiroyuki, WAGATSUMA Yukiko, GOSHO Masahiko, HASHIMOTO Koichi, KOYANAGI Tomoyoshi, MATSUSAKA Satoshi, MIYAMOTO Norimasa, KUNO Atsushi, SUMARU Kimio, TATENO Hiroaki, ARAI Hiroyuki, SATO Junko, OHTSU Atsushi 02EX260
0BTNE53 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EX261
0BTNE55 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EX262
0BTNE57 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EX263
0BTNE59 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EX264
0BTNE5B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EX265
0BTNE61 Surgery Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC NISHIYAMA Hiroyuki, ODA Tatsuya, HIRAMATSU Yuji, SUZUKI Yasuyuki, YAMAZAKI Masashi, SATO Yukio, ICHIMURA Hideo, MASUMOTO Koji, SEKIDO Mitsuru, HARA Hisato, SATOH Toyomi, HAMADA Hiromi, MATSUMARU Yuji, KOMATSU Yoji, OSHIKA Tetsuro, TABUCHI Keiji, BUKAWA Hiroki, YANAGAWA Toru, HADA Yasushi 02EX270
0BTNE63 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EX271
0BTNE65 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EX272
0BTNE67 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EX273
0BTNE69 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EX274
0BTNE6B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EX275
0BTNE71 Internal Medicine Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC CHIBA Shigeru, SAKATA Mamiko, TSUCHIYA Kiichiro, IEDA Masaki, MIYAUCHI Takashi, HIZAWA Nobuyuki, SATOH Hiroaki, YAMAGATA Kunihiro, MATSUMOTO Isao, SHIMANO Hitoshi, YAGYU Hiroaki, MATSUZAKA Takashi, KAWAKAMI Yasushi, NOMURA Toshifumi, TAKADA Hidetoshi, SEKINE Ikuo, HITOMI Shigemi, SUZUKI Hiromichi, OHARA Makoto, TAKEKOSHI Kazuhiro, KANEKO Shin, 02EX280
0BTNE73 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EX281
0BTNE75 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EX282
0BTNE77 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EX283
0BTNE79 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EX284
0BTNE7B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EX285
0BTNE81 Social Medicine Lecture and Discussion I 2.0 1,2 SprABC YAMAGISHI Kazumasa, SAITO Tamaki, TAMIYA Nanako, KONDO Masahide 02EX293
0BTNE83 Lecture and Discussion II 2.0 1,2 FallABC 02EX294
0BTNE85 Seminar I 2.0 1,2 SprABC 02EX295
0BTNE87 Seminar II 2.0 1,2 FallABC 02EX296
0BTNE89 Practice I 2.0 1,2 SprABC 02EX297
0BTNE8B Practice II 2.0 1,2 FallABC 02EX298
0BTNE91 Methods in Clinical Trials 2.0 1,2 FallAB WAGATSUMA Yukiko, GOSHO Masahiko Online
02EX230
0BTNEA1 Biostatistics, Basic 1.0 1,2 SprAB GOSHO Masahiko, MARUO Kazushi, ISHII Ryota Online
02EX231
0BTNEA3 Biostatistics, Advanced 2.0 1,2 FallAB Online
02EX292
0BTNEA5 Biostatistics in Practice 2.0 1,2 SprAB 5-8
Online
02EX232
0BTNEA7 Methods in Epidemiology 1.0 1,2 FallAB WAGATSYMA Yukiko 4A305
02EX290

※Please replace (at) with @ when you contact a faculty.

PAGETOP